ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'של

ב"ה, ג' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

...בנוגע להערתו מ"ש בחוברת האנגלית דחנוכה השם סוריא בה בשעה שבדברי רז"ל הנוסח הוא מלכות יון, - הנה ידוע בזה שכל הקודם קודם אין מחוייב לפרט דבריו משא"כ הבאים אחרי זה שכדי להשמר מטעות צריכים לבאר דבריהם בפרטיות, וכיון שהשם מלכות יון כולל כמה מדינות וכמה ממלכויות שצמחו ממלכות יון דאלכסנדר מוקדון, (ואם בפרט הרי מדינת יון היא בחצי האי דאירופא ולא בסוריא שבעסיא), הרי לשמור הקורא מהטעות בחרו בשם המבורר יותר. ומה שבנוסח התפלה קבעו השם יון, הנה יש לומר בזה כמה כוונות, והיותר פשוטה לכאורה היא זו שהמלחמה התנהלה בשם תרבות יון תורתה ומנהגי' נוסף על הטעם שמזמן תום גלות מדי ופרס ועד התחלת גלות אדום הוא רומי הרי הרדיפות והגליות שבינתים נקראים בשם גלות יון בדברי רז"ל וגם ע"ז י"ל הטעם כנ"ל.

במה שמעיר בשם העירה קרושטא הוא טעות המעתיק וצ"ל קרוטשע (נז' במכ' אבות החסי' הנדפס ב"התמים").

מוסג"פ מה שהו"ל בקשר עם יום הבהיר גאולתנו ופדות נפשנו הוא י"ט כסלו העבר, שתוכנו כל השנה זמנו הוא, ותקותי שיענין את כבודו שי'.

בברכה לבר' הנכונה בגו"ר גם יחד.

ב'של

מוה"ר יוסף: פלייער. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז א'תתעח, ובהנסמן בהערות שם.