ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שלג

ב"ה, ד' טבת, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב הנעלה איש המעלה וו"ח אי"א

עסקן נמרץ עומד בפרץ בעל מדות תרומיות

וכו' הא' יצחק ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי ומפני רוב הטרדות לא היו עתותי בידי להקדים המענה וכ' יענה סלחתי.

לפלא בעיני אשר מע"כ שם לב לקטע העתון באה"ק ת"ו המטיח דברים כלפי היחס של כ' וכן כלפי היחס שלי בענין עלית הנוער. וכל המכיר בטיב העתון הזה משליך הדברים מאחרי גוו. אבל הפקידים ומנהלי המשרדים יודעים האמת, והעובדה היא שעומדים אנו ביחסים מצויינים עם לשכת עלית הנוער, ובית הספר למלאכה וכן בית הספר לחקלאות שאנו מקימים באה"ק ת"ו יוכיחו.

ובנוגע להכחשה בעתונות, הנה הנסיון הורה כי העצה היעוצה היא להסיח דעת מענין כזה ולא להחשיבו על ידי הכחשה ודין ודברים עם העתון, וגם הם בעצמם יודעים האמת והדברים הם מהשפה ולחוץ, ומלבד שפוליטיקה כזו היא מהדברים שאין להם סוף, הרי העתון ברשותם והכזב והשקר כלי זינם, וחבל על הטרחה. ויושב בשמים ישחק.

מוסג"פ העתק מכתב כללי בקשר עם יום הגאולה י"ט כסלו, אשר בטח ימצא בו ענין רב.

וכבוד ושלום לכמ"ע ולב"ב שיחיו.

ב'שלג

כבוד.. אלמאליח: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'קח*, ובהנסמן בהערות שם.

העתון: ראה גם לעיל אגרת ב'רפט. סוף אגרת ב'שב.