ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שלד

ב"ה, ד' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר הלל

שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הפ"ש ע"י אמו ואחיותיו תחי' אחרי הפסק הארוך שלא נתקבל ממנו כל מכתב. כן קבלתי ידיעה שאמר הדרן בסיום הש"ס ביום הבהיר חג גאולתנו ופדות נפשנו הוא י"ט כסלו העבר, ובטח מתבל בזה ג"כ איזה רעיונות מתורת החסידות, כי הרי סו"ס זה כל האדם ליראת את ה"א, וליראה אמיתית באים ע"י הענינים המבוארים בתורת החסידות, ובמילא בכל הזדמנות יש לחפש אופן איך לפעול בזה.

מאשר הנני בזה קבלת תשורתו הס' שו"ת מהרי"ק, ומעניין אותי לדעת אם אפשר לראות רשימת שאר ספריו, ומובן שאין כוונתי בזה לתשורה אלא שאפשר יש ביניהם כאלו שיביאו כאן תועלת אם אשאלם ע"מ להחזיר לאחר איזה זמן.

מוסג"פ העתק מכ' כללי שהו"ל בקשר עם יום הבהיר חג הגאולה י"ט כסלו, שתוכנו כל השנה זמנו הוא, ובטח יפרסמו באופן המתאים.

בברכת הצלחה.

ב'שלד

מוה"ר הלל שי': פעווזנער. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ו א'תשמט.