ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שלט

ב"ה, י"א טבת, תשי"ד

ברוקלין.

מחות' הרה"ג והרה"ח עוסק בצ"צ וו"ח אי"א

בעל מדות וכו' מוה"ר אברהם יהודא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו משילהי מרחשון, ואתו הסליחה על עכוב מכתבי שלי עד עתה, מפני רוב הטרדות, ובפרט אלו נוספות בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו וימי חנוכה והדפסת התניא מחדש ובפעם הראשונה בחצי כדור התחתון (אשר נשלח בחבילה בפ"ע לכהדר"ג שי' ובטח יאשר קבלתו).

כבקשתו הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא את הפ"נ שבמכתבו, והשי"ת יזכהו לבשר ולהתבשר אך טוב הן בגשמיות והן ברוחניות ובפרט אשר הא בהא תליא...

מוסג"פ העתק מכתבי כללי שהו"ל בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו, ותקותי שיעניין את כהדר"ג שי'.

בברכה לו ולזוגתו הרבנית - שיחיו - לאריכות ימים ושנים טובות, שבכלל זה הוא סיפוק נפשי מהרוחניות והגשמיות.

ע"פ סיבה עברתי זה עתה עוה"פ על מכתבי כהדר"ג אלי משנות תש"י-תשי"ג, ורואה אני אשר בסך הכל יש גם מקום לשביעת רצון במידה ידועה. ומזה דן אני גם על עצמי ודכוותי, אשר אפשר שאם היו רושמים לפני שנים אחדות פרטי המבוקש לעתיד לבוא, הרי הבחינה בזה עתה הייתה מביאה להחלטה, אז דער אויבערשטער איז גאר ניט אזוי שטריינג.

בטח כבר קיבל הביכלאך. ואתענין לדעת אם יש בהם גם גכתי"ק ושל מי וכו'. ות"ח מראש.

ב'שלט

מוה"ר אברהם יהודא: חן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'סט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תקלז.

הביכלאך: מעזבון אביו הרד"צ. ראה אודותם לעיל ח"ו אגרות א'תרצט. א'תשמט.