ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שמא

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יצחק שי'

שלום וברכה!

...מ"ש שבין ישתבח ליוצר מעיין בדא"ח באיזה ספר, הנה איני רואה בזה מקום לחשש כיון שזהו הכנה לחלקי התפלה הבאים אח"ז - כי בטח ה"ז רק שמעיין במחשבה ולא בדבור, והרי ידוע המובא באחרונים אשר בשנים קדמוניות היו באים לבית הכנסת או עכ"פ מתחילים תפלה בצבור מברכות יוצר ואילך.

המחכה לבשו"ט ובברכת הצלחה בעבודתו בקדש.

ב'שמא

מוה"ר יצחק: דובאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז א'תתקצח, ובהנסמן בהערות שם.