ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שנו

ב"ה, י"ט טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בתל אביב,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם בו מסופר ע"ד אופן הנסיעות דחדש תשרי העבר וכן המימיוגראף קטע משיחת שבת בראשית, ולפלא שמקמצים כ"כ במכתבים, ויה"ר שעכ"פ לא יהי' חסרון אלא בהכתיבה לכאן אבל יגרע כלל וכלל מהבפועל.

בטח כמו שכתבו מתכוננים הם להו"ל את הבטאון ליו"ד שבט הבע"ל, ואם ידפיסו שם את המכתב כללי האחרון שהו"ל בקשר עם יום הבהיר חג הגאולה י"ט כסלו, הנה יש להוסיף שם בסוף ההערה, כל נשמתא לאחרי התיבה יא), תיבות אלו:

אוצר הנשמות ששמו גוף הוא למטה משני מקומות הנ"ל, ולכן ישנו גם בנשמות או"ה (תוד"ה אין ע"ז ה, א. ועייג"כ ל"ת להאריז"ל ישעי' נט. ע"ח שכ"ו פ"ב. עמק המלך ש"ו פע"ב, ס' הקיצורים והערות לתניא ע' פ"ג ואילך) ואכ"מ...

מוסג"פ איזה סקריפ להוצאות והופעת הבטאון.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת הצלחה

גדולה בעבודתם בקדש.

נ.ב.

מעניין ביותר אותי מקצוע א) עבודתם בקרב הנוער שלע"ע עדיין אינו חסידותי. ב) בעבודה בין הנוער [ה]נמצא שצבא שלע"ע עדיין אינו חסידותי.

זה עתה נתקבל מכתבם מיום ח' טבת, עם המצורף אליו ות"ח.

ב'שנו

המכתב כללי: דלעיל ב'רצב.