ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שס

ב"ה, אור לכ"ד טבת, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל

מדות, עוסק בצרכי ציבור, בעל מרץ ורב

פעמים, איש המעלה, בנש"ק וכו' וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם נודעתי כי הגיע לגיל ששים, לאורך ימים ושנים טובות, ובודאי כמרז"ל עביד יומא טבא לרבנן, ומשתתף הנני בזה, אף כי בריחוק מקום.

ידוע המובא בראשונים (ראה מד"ש שם) כמה גרסאות במשנה סוף פ' ה' דאבות, בן ששים לזקנה, בן ששים לבינה, בן ששים לבינה, בן ששים לחכמה, ובכתבי האריז"ל (בן חמשים לזקנה) בן ששים לשיבה (מאורי אור, סוף אות ז' והוא עפ"י מש"כ בתיקוני זוהר, תקון כא', נז, עא', ובשער המצות פ' קדושים). ויהי רצון שכולהו יתנהו בי' ויהיו הענינים בהידור, ועפ"י המבואר בלקו"ת לרבנו הזקן, שיר השירים, דף יא' סע"א ושם.

והשי"ת יזכהו ויצליחהו להשתמש בכשרונותיו, הן של עצמו הן של מורשת אבות, להגדיל תורה ולהאדירה, בגדול התלמוד וגדול המעשה, ברוח ישראל סבא, ועל פי מאור תורת החסידות.

בכבוד וברכה.

ב'שס

מוהר"ר יצחק מאיר: לוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד א'לב. א'מה. א'צח.