ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שסד

ב"ה, כ"ה טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ב) מובן מעצמו שמה שנדברנו זה כמה פעמים שאיש בריא הוא, אבל צריך לשמור בריאות הגוף ע"י שמירת הסדר אכו"ש ומנוחה כו' הרי זה עומד בתוקף...

ולמותר לבאר בזה באריכות איך שהעדר הסדרים ובפרט באלו שהעמיסו עליהם מלאכת שמים ה"ז מתחבולותיו של היצר ובערמומיות גדולה מאד כיון שע"פ רוב מלבישים זה בטענות של יר"ש ושזה נוגע לעבודת התפלה ולימוד החסידות כו' וכו', אבל כיון שנשיאנו בתורתם שבכתב ושבע"פ כבר הזהירו ע"ז און מען האט דאס באווארנט אין כל מקום ושאלה בשלילת ענין זה, ובאם רוצים באמת מגשימים זה בחיים בלי כל קישויים אף שכמובן קשה לשנות אפילו טבע שני שנעשה ע"י ההרגל בבלתי סדר משך זמן ארוך לפ"ע.

ג) ובענין דומה להנ"ל הוא במה שנדברנו בהכרח הגמור להכניס סדר בעבודתו בקדש ובעניני צבור...

וכיון שאיש אחד אי אפשר לו לנהל כמה וכמה ענינים לכל פרטיהם ושנוסף על זה יהי' ג"כ הסדר שולט בהם, הרי לדעתי מוכרח שתיכף ומיד מבלי שיסתבכו (פארפלאנטערען) הלאה בהענינים, ימסור חלק חשוב מעבודתו הנ"ל לאנשים מתאימים לזה, ועליו תהי' רק השגחה בכללות ומזמן לזמן קבלת דו"ח, ובודאי יודיעני איך שסידר כל זה, ומפני טעמים הנ"ל הנה ההקדם בזה ישובח.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה ורוב נחת חסידותי מעצמו ומכל ב"ב שיחיו.