ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שע

ב"ה, כ"ח טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שאול דוב שי'

שלום וברכה!

לכל לראש הנני בזה בת"ח על הביכלעך חסידות ששלח לי, ת"ח ת"ח על העבר ובקשה גם על להבא אם יהי' ביד כת"ר שי' לכבד אותי בהני מילי מעלייתא ובפרט שהרי סוכ"ס הנני משתמש בהמתקבל לידי גם בהנוגע לענינים הנדפסים ובמילא ה"ז ג"כ ענין של זכות הרבים.

ב) בחבילה בפ"ע נשלח לו מכאן התניא שהו"ל כאן, ובסופו מפתח הענינים וכו' וכיון שסיפרו לי מכמה צדדים שיש ביד כת"ר מסורת חסידים וכן גם משל עצמו בהנוגע לתניא, הנה א"ת אהי' לו אם יעתיק ע"י עושי רצונו את כל הנ"ל, כי אף שכבר הו"ל את הערות וכו', הרי בודאי במשך הזמן יהי' עוד מילואים ותוספת וכו'. מובן מעצמו שבאם השמועות והפירושים שבידו יודע גם שם המספר והמפרש, הרי ידוע עד כמה דקדק כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיודיעו הדברים לפרטיהם, וה"ה גם בנדון דידן וכן אפי' במקום שיש ספיקא דשמעתתא...

בכבוד וברכה.

ב'שע

מוה"ר שאול דוב: זיסלין.

מסורת.. תניא: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תיח.

א"ת: אסיר תודה.

יקח עמו את היצה"ר: ראה גם לקמן אגרת ב'תעז.