ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שעג

ב"ה, כ"ח טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צמ"ס

כו' וכו' מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"א טבת, ובמ"ש אודות השדי חמד כרך עשירי הנה זה מזמן שכתבתי להוו"ח אי"א מוהר"י שי' שמוטקין שימסור לכת"ר שי' הנ"ל. ולפלא שעד עתה לא קיים הדבר, ואם גם לעת קבלת מכתבי זה לא בא עדיין ליד כת"ר - מטובו להודיעני ויושלח מכאן.

ב) כן נשלח לכת"ר בחבילה בפ"ע התהלים עם פי' יהל אור, והתניא שהו"ל כאן בקשר עם חג הגאולה י"ט כסלו העבר, והוא בפעם הראשונה בארצוה"ב וכו' - וכמו שכתבתי במכתבי הקודם ובודאי נתקבל לכת"ר שי'.

ג) ועל של עתה באתי, אשר בטח נשמע גם לכת"ר על סערות הרוחות שהעלה הענין דשירות לאומי בחו"ל בכלל ובארצוה"ב ונויארק בפרט, ובודאי עתה, לאחר שכבר התחילו בההרשמה של השייכות לשירות לאומי, נוכחו כבר כל החוגים שאין זה שייך אלא למספר מצומצם ביותר, כיון שהנערות הדתיות דמאה שערים וכה"ג הרי תשוחררנה, ולאידך גיסא הרי ישנן כאלו שרוצים לקחתם לגיוס, והאמצעיות הרי הם מתי מספר, ובפרט שהרי תהינה כאלו שכבר עובדות במשרדים המתאימים, ואלו שאין לוקחים מפני טעמי בריאות וכה"ג. וכיון, שלכאורה, כבר הי' זמן שיעבור שכרון הנצחנות שבענין זה, להראות שהם אינם מתרשמים מאיזה לחץ שיהי' ובפרט לחץ הבא מדתיים, הרי שעת הכושר הוא להשתדל שיקברו את הענין בלחש ובחשאי, באופן דשב ואל תעשה, שאז ה"ה ג"כ דרך כבוד.

נוסף על כל הנ"ל, הנה, עפ"י הידיעות שיש לי מאחורי הפרגוד, הרי גם בהחוגים דמפא"י וכו' אבדו ה'געשמאק בכל הענין הנ"ל, ובפרט כאשר כבר הראו שידם על העליונה, ואם היו מוצאים אופן של כבוד, וואלטען זיי וועלען פטור ווערען מכל עסק ביש זה, און וואלטען זיך אנגעכאפט אין דעם.

בהתאם לכל הנ"ל... שעת הכושר היא להשפיע עליו, שיצא בפס"ד ברור לביטול שרות הלאומי, שהרי עכ"פ לא גרע מהענין דתספר עמו מאחורי הגדר, או דב"ד מכין ועונשים בהוראת שעה וכו'.

ובפרט שבכמה משפחות ובכמה חוגים תופסים את כל הענין כאביזרייהו דגילוי עריות ממש (ולו גם יהא שזהו ע"י תעמולה מחוגים ידועים, אבל הרי סו"ס נתקבל הדבר בחוגים - לפ"ע רחבים - הן של בני ישראל והן של אינם יהודים, כמו מלחמה בדת בכלל ובענין של גילוי עריות בפרט, וא"כ אצלם הוא ענין של העברה על דת ומחויבים להתנהג בהתאם).

ובאשר ימים אלו נוסע לאה"ק ת"ו הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש בעל מרץ כו' הרב שמשון רפאל שי' ווייס, אשר בטח שמע כת"ר שי' אודותו בעת ביקורו באה"ק ת"ו לפני שנה, והוא העקזעקוטיוו דירעקטאר של "ישראל הצעיר" כאן, ופעל שם גדולות בענינים דיר"ש במרץ גדול ולמרות ההתנגדות שהיתה לו מכמה צדדים, הנה בקשתי את הנ"ל שיבקר בשמי... ולאחר שימסור לו כפי ידיעות עצמו ע"ד סערת הרוחות שחולל כאן ענין השירות לאומי ואשר בלי ספק יפסידו עי"ז במגביות השונות ובהיחס לישוב ארץ ישראל כו' וכו', הרי ימסור... את השקפתי ובקשתי אודות המצב עתה בענין השירות לאומי, ואשר מצד הידיעות הנ"ל שמאחורי הפרגוד שגם השמאלים מחפשים דרך של כבוד לחרטה... הרי שעת הכושר היא... שיקחו בידם את היוזמה, והתחלה בזה היא הוראה ברורה לביטול הנ"ל. בקשתי את הרב ווייס שי' שקודם לכל יבקר את כת"ר שי', ויבקשו שכת"ר יסדר בעדו ראיון אצל... במיוחד לענין זה, ומה טוב הי' שגם כת"ר שי' יהי' נוכח בעת ראיון זה, וינצל השפעתו ותפיסת המקום שלו אצל... בכדי להביא הענין לפו"מ ובהקדם, כי כל פארשלעפעניש בזה עלולה להביא נזק מכמה מובנים...

ה) בודאי למותר לעורר, שאם ישנם איזה הערות והארות בהנוגע לההוספות בתניא, יודיעני גלוי, ות"ח מראש.

ו) נהניתי ממה שכבדו את כת"ר שי' ומסרו לו את השיעור גמרא ע"י הרדיו (ובודאי לא יפריע זה בעבודתו הכי נחוצה בהאנציקלופדיא התלמודית, שבגדר שלו היא מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים, ובמילא מבטלין ג"כ ת"ת מפני זה) ובודאי מזמן לזמן ימצא הזדמנות לתבל את השיעורים בענינים של יר"ש ובהנוגע למצות מעשיות - שהרי זה כל האדם, וכמ"ש ויצונו לעשות את כל כו' ליראה תא ה"א. וחפץ ד' בידו יצליח להפיץ מאור שבתורה במקומות הקרובים והרחוקים ולראות פרי טוב בעמלו לאריכות ימים ושנים טובות ופוריות.

בכבוד וברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

...בקשתיו, להרב ווייס שי', שאם ישמע מכת"ר שי' שיש תועלת להנ"ל שיתראה ג"כ עם... שי' וידבר עמדו ע"ד הנ"ל בשמי, הרי הרשות בידו לעשות כזה. ואז יפנה להרה"ג והרה"ח כו' מוהרש"ד שי' זיסלין לסידור הראיון עם... שי', ולמצוא דרכים המתאימים איך להשפיע עליו, כן אמרתי להרב ווייס שי', שאם ישמע מכת"ר שי' שכדאי שיתראה בהנ"ל עם... שי' ישתדל בסידור הראיון, ואם יהי' ביד כת"ר לסייע גם בזה בטח יסייע, ויה"ר שמני' ומני' יתקלס שם עילאה.

ב'שעג

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 307, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שמב, ובהנסמן בהערות שם.

הענין דשירות לאומי: בהמשך לזה לקמן אגרת ב'תע.

הענין דתספר עמו: סנהדרין עה, א.