ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שפא

ב"ה, ב' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג טבת ונהניתי לקרות בו אשר נקבע יומו ליום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מנהיג הדור אשר יום סגולה הוא שכל ההולכים בעקבותיו מצליחים אז בענינים הכללים ובמילא גם בעניניהם הפרטים, ומטובו למסור פ"ש בשמי לחבריו שי' אשר בודאי גם הם לומדים תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר ושומרים הדרכותיו ובמילא זכותו הק' מגינה עליהם בזה ובבא, ועיין באגה"ק בתניא סי' כ"ז ובביאורו.

המחכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר:

ב'שפא

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 224, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.