ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שצג

ב"ה, ו' שבט, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

מחו' הוו"ח אי"א נו"נ משכיל על דבר טוב

איש רב פעלים בעל מדעים ענף עץ אבות

וכו' מוה"ר גד שי'

שלום וברכה!

רבות שמעתי אדותו ועל פעולותיו בכלל, ובפרט בהנוגע להתענינותו והשתתפותו בחיי אנ"ש שי' באה"ק ת"ו, נוסף על מה ששמעתי עליו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והנה הגיעני מכתבו מיו"ד טבת, ששמחני מאד. מקוני כי יהי' זה התחלה טובה לקישור מכתבים בינינו שיגרום הוספה בפעולות כל אחד ואחד מאתנו. וידוע פתגם כ"ק אדמו"ר האמצעי, אשר בשעה ששני יהודים באים במגע, הרי יש ביניהם ב' נפש אלקית על נפש אחת בהמית...

בקורת רוח מיוחדת קראתי בסיום מכתבו כי מתכונן להוציא לאור ספר זכרונותיו, אשר חלק אחד ידון ביישוב בתקופה האחרונה של שלטון התורכים והחלק השני בימי כהונתו כשופט בשלושים שנות המנדט הבריטי, ומתאר ג"כ פגישתו עם כ"ק מו"ח אדמו"ר. וימים אחדים אחר שהגיענו מכתבו הגיעוני גם הפרקים, ובהם גם פרק תיאורו של ביקורו בפנים מערת המכפלה. קראתי כל זה בהתענינות, ונעם לי לראות מתוך השטין ומבין השטין רגשותיו החמים בתיאורו זכרונות ימי קדם ובפרט תיאורו את ההווי הירושלמי ואורח חיי החסידים בכלל בקשר עם הימים טובים ומאורעות חשובים וכו'.

ואם בכל הזמנים ובכל המקומות מן הראוי לפרסם ענינים כמו אלה, על אחת כמה וכמה בימינו אלה ובארצנו הק' ת"ו על ידי משיח צדקנו, אשר לדאבוננו הנה כמה מהדור הצעיר שוללים את העבר המזהיר שלנו, ויש אפילו שבכלל אינם יודעים מהעבר ורוצים למנות דברי ימי חישוב מהשנים האחרונות או איזה שנים קודם לכן, אשר מהשקפה מעורפלת כזו באים למסקנות כוזבות וכו', ולכ' הנמצא על אתר האריכות בזה בודאי אך למותר.

ויישר חילו להחדיר על ידי זכרונותיו הנ"ל ופעולותיו בכלל, בחוגי עמנו האהבה למסורת אבות ולכל הקדוש לאבותינו הק' אשר מסרו עלי' נפשם, בידעם בוודאות אשר מסורתנו וערכי' הם הם הערכים הנצחיים של כל עם ישראל, והיא נקודת קיומו במשך כל ימי הגלות, עדי נזכה להגאולה האמיתית והשלימה.

בהוקרה וברכה לאריכת ימים ושנים טובות פוריות בפעולות טובות.

מחו'.

אינני מזכיר אם להחזיר לו העתק רשימותיו, וישארו אצלי עד שאקבל הוראתו בזה.

אתענין לדעת אולי ידועים לכ' פרטי ביקורו של כ"ק מו"ח אדמו"ר במערת המכפלה, ועד איזה מקום נכנס שם. ות"ח מראש.

ב'שצג

מוה"ר גד: פרומקין.

פתגם: ראה גם לעיל ח"ג אגרת תרנד. ח"ד תתקפו. ח"ו א'תשסז.