ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שצד

ב"ה, ז' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת שני מכתביו מי"ט טבת וער"ח שבט עם המצורפים אליהם, ובודאי בנתיים נתקבל מכתבי מפורט ע"ש הנהלת תו"ת דלוד וכן ההתעוררות לסידור יום ההילולא דיו"ד שבט הבע"ל באופן המתאים, וכיון שכפי הידיעות שנתקבלו כאן עשה רושם חזק התקרבות תלמידי ישיבות אחרות בהתוועדות די"ט כסלו העבר. הרי יהי' העבר מלמד את העתיד להתנהג כן גם על להבא, אף שעי"ז הנה חלק מההתוועדות צ"ל באותיות אחרות מתאים להמתחילים בנדון זה, ואל בינתו אשען.

ב) כבר כתבתי כ"פ ואכפול גם עתה שאין מצדי כל קפידא כו' וכו', ומ"ש אודות לימוד תורת נשיא הדור הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לא באתי בזה ח"ו לשלול לימוד מאמרי חסידות של נשיאים שהוא ממלא מקומם ופשוט, אלא שכל תלמיד צריך לעמוד בהענין דהתקשרות מתאים לזמנו ודורו, והתקשרות היא ע"י תורת הנשיא וכמבואר בכמה מכתבים והועתק גם בלוח היום יום, ולכן חוויתי דעתי שצ"ל לימוד כזה דוקא, וכיון שכפי מכתב כת"ר הרי מסודר הדבר זה מכבר, הרי אין מקום גם לחשש של קפידא.

ג) מכתבי להת'... שי' בודאי נתקבל במועדו, ובטח יוסיף הסברה להנ"ל שצריך לשמור ביותר ע"ד בריאות הגוף וכמו שכותב הרמב"ם בהל' דיעות שבלא"ה הוא מבלבל לעבודת השי"ת וכנראה ג"כ בחוש ובהנ"ל גופא. ואף אם מצד שמירת הבריאות מוכרח לסדר לימודו ותפלתו באופן אחר ממה שהורגל ואולי לדידי' יהי' זה מעין הפרו תורתך ח"ו, עליו למצוא בשבילו אותיות ההסברה ובפרט עפ"י פתגם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע שאפשר שהיצה"ר גם יתלבש בזיידענע קאפאטע.

ד) וכל הנ"ל הוא ג"כ הוראה בהנהגה עם שאר התלמידים שבדורנו זה צריך זהירות יתירה בבריאותם, ועל דור זה י"ל ובהגדלה כ"פ ככה מ"ש רבינו הזקן באגה"ת פרק ג', אכן כל זה באדם חזק ובריא כו' אבל מי כו' וה"ה לתעניות וסיגופים במדה ידועה אפילו ממין אלו שעליהם מדובר בתניא בפרק כ"ז ומאחר סעודתו וכו' ובפרט שכבר הורה לנו נשיאנו דרך העבודה גם בדורנו זה, וכמאמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש (הועתק בס' התולדות שלו עמוד עב בסופו)...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש כל הדו"ש ומושפעיו בפרט, המחכה לבשו"ט.

ב'שצד

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע'469, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'רנח, ובהנסמן בהערות שם.

לימוד תורת נשיא הדור: לעיל אגרת ב'רצא.

מכתבי להת': לעיל ב'שפג.

בריאות: ראה לעיל אגרת ב'שמו, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ב'שלח, ובהנסמן בהערות שם.