ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שצז

ב"ה, ח' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"צ ענף עץ אבות בנש"ק נו"נ כו'

מוה"ר שלום יחזקאל שרגא שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מד' פ' בא, בו כותב ע"ד השאלה דבר סממני רפואה אשר לוקחים אותם בכדי ששערות לבנות יתחלפו לצבע שחור או צהוב אם יש בזה משום דלא ילבש גבר שמלת אשה.

והנה אין הזמן גרמא להאריך וכבר העיר כת"ר במכתבו שזהו דין דשתיית כוס עיקרין 0שבת קי, סע"ב) אשר לדעת רוב הפוסקים אסור מה"ת (הדעות בזה הובאו באוצר הפוסקים לאהע"ז ס"ה סק"ע).

וי"ל דאדרבה, בסירוס הרי דרז"ל לא תעשו קרי בי' לא תיעשו (שבת שם. או דרשו בכם. ועיין העמק שאלה סו"ס ק"ה) משא"כ בלא ילבש דלא מצינו דרשה זו, ואין לנו לדרוש מעצמנו ולאסור אם לא נגע בשערות.

וא"כ להמאירי (שבת שם), ועוד, דס"ל דדרשא הנ"ל אסמכתא היא ובכ"ז שתיית כוס עיקרית אסור מדרבנן, גם בנדו"ד אסור מדרבנן.

ואין להקשות מהא דנזיר (נט, א) דכיון שאינו נוגע בשערות מותר לכתחילה, דשאני שער בית השחי ובית הערוה דקיל דלא מינכרא מילתא (ראה שו"ת הצ"צ חיו"ד סצ"ג).

או י"ל דגם בנדו"ד שרי לגמרי כיון דלא מצינו בש"ס דאסור דגם אסמכתא אין לנו לומר מעצמנו.

מיהו כ"ז הוא לפירש"י בנזיר שם דמותר הואיל ואין נוגע בשער, אבל לפי' הרא"ש שם דההיתר הוא משום דע"י בגדו לא הוי תיקון אשה, א"כ בנדו"ד דתיקון אשה, הרי לוקח סממני הנ"ל להתנאות, ה"ז בכלל לא ילבש.

וכיון דסברא הוא וגם כ"ש וק"ו מאסור הסתכלות במראה (יו"ד סקנ"ו) יל"פ גם לשון רש"י כן אף כי הוא דוחק קצת.

ולהעיר: א) יש מחלקים בין שערות שחורות ואדום וכמבואר באחרונים הובאו בשדי חמד כללים למ"ד סקט"ו. ב) צביעת שערות לבנות לשחור אם זהו דאורייתא או דרבנן - בשו"ת שואל ומשיב קמא חלק א, שהוא דרבנן, אבל רוב האחרונים חולקים עליו, עי' שו"ת מנחת אלעזר חלק ד' ובספרים שנזכרו בהגהות הרב ברון שי' לקצשו"ע סקע"א.

ג) כיון שסממנים הנ"ל משתמשים בהם בכוונה ליפות השערות, אין שייך בזה כל השקו"ט בדין שלא במתכוון (אריכות בזה בהעמק שאלה שם). ופסיק רישא (הדעות בשד"ח שם).

ובמילא, גם אם פעולתם אינה ודאית לגמרי אסור להשתמש בהם.

מוסג"פ העתק המאמר שהו"ל זה עתה, והוא שנאמר ביום ההילולא אשתקד, אשר בטח יעניין את כת"ר שי'.

בכבוד ובברכה כרו"ע.

ב'שצז

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 325, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר שלום יחזקאל שרגא: רובין-הלברשטם, האדמו"ר מצעשינוב.