ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תיב

ב"ה, י"ד שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר... נמסרה לי בקשתו לעורר רחמים בנוגע לבנו... של אחיו שי' שמרוגז עתה עם אביו שי', וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירם שישרה השלום ביניהם וינחם השי"ת בדרך של שלום והצלחה בהמצטרך להם.

והנה על פי המבואר בספרים כשאין שלום בין שני אנשים הנה לא תמיד הסיבה היא מה שאומרים בגלוי או גם מה שעולה בדעתם, ואפשר שיש בזה סיבה פנימית יותר שאפילו נפש הבהמית אינה יודעת אודותה, ולכן צריכים לברר אם המצב כמו שהוא אם אחיו שי' השתדל בחינוכו של בנו הנ"ל שיהי' לו חינוך יהודי עד כמה שהי' תלוי בידו ואם נולד בטהרה.

והשי"ת יזכהו לבשר בשורות טובות בהטבת מצב בריאות בנו שי' בגשמיות ובהטבת מצב בריאותו ברוחניות וכן בהנוגע לאחיו ובנו של אחיו שיחיו.

בברכה.