ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תיג

ב"ה, ט"ו שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהודא זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' בשלח... כבקשתו כשהייתי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ביום ההילולא שלו, הזכרתיו ואת האמורים בהפ"נ שלו להמצטרך להם, ובודאי כל אחד מהם עשה כלים מתאימים לקבל התעוררות רחמים של בעל ההילולא אשר הכלי לזה הוא כמובא באגרת הקדש סי' כ"ז וביאורו כאשר נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כו',

וגדולה הזכות ביותר וביותר של זה דמן שמי' קמנו לי' להשפיע על כו"כ מבני ישראל ובפרט על תלמידים שבקרב הימים צריכים לצאת לד' אמות של עצמם ובמילא צריך לזיינם בכל הענינים שיוכלו לעמוד בפני הרוחות הנושבות בעולם הגשמי והחומרי וכיון שלפום גמלא שיחנא הרי בודאי נמסרים ביחד עם זה גם הכחות למילוי הדרישה ועליו להוציאם מהכח אל הפועל.

בברכת הצלחה.

ב'תיג

מוה"ר יהודא זאב: סגל. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'שכא, ובהנסמן בהערות שם.