ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תטז

ב"ה, י"ח שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר כבקשתו אקראהו בעת רצון על הציון הק' שלו.

ולפלא שאינו מזכיר מאומה אודות פעולותיו הטובות בתלמידי ישיבת... אשר בעל ההילולא הי' ממיסדי' ומנהלי' ולא עזב הרועה את צאן מרעיתו להגן עליהם - ובפרט על מוסדות הק' שמסר נפשו עליהם - מכל הקמים עליהם והמסייעים בידיהם וצדיק דאתפטר אשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי וכמבואר בארוכה ובאגה"ק אשר לרבינו הזקן וביאורו, אלא שצדיקים דומים לבוראם הרי מתחלה מתחילים בדרכים של חסד וכו' וכולי האי ואולי תתגבר הנפה"א של הקם על תורת דא"ח ונשיאה הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר ותשבור את הנה"ב בקול רעש ורוגז, וכלשון רבנו הזקן בתניא פכ"ט: לומר לו אתה רע ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול וכו' ככל השמות שקראו לו חכמינו ז"ל באמת עד מתי תסתיר לפני אור א"ס ב"ה הממכ"ע הי' הוה ויהי' בשוה גם במקום זה שאני עליו כו' ואתה מנוול וכו' מכחיש האמת הנראה לעינים דכולא קמי' כלא ממש וכו'...

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר: