ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תכה

ב"ה, כ"ג שבט, ה'תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מח"י שבט, וממהר אני לענות עליו, כי נבהלתי לסיום המכתב שמחמת מצב בריאותו "אפשר מאד שאתפטר מכהונתי בימים הקרובים". ואף שתקותי חזקה שאין זה אלא קא-סלקא-דעתך והווה-אמינא, אבל גם על זה יש להצטער, כי אפילו קס"ד עושה רושם על מרץ בעל הקס"ד ואפילו בסביבתו.

ובודאי לדכוותי' הנמצא על אתר באה"ק ת"ו אין צורך באריכות וביאור ההכרח שכל אחד ואחד ממחנה החרדים לא רק יעמוד על משמרתו בחיים הציבוריים, אלא עוד יוסיף אומץ בזה, כי מרובה מדה טובה ממדת כו', ואם הצד שכנגד מגייס כל כחותיו, הרי על אחת כמה וכמה שצריך להיות זה במחנה החרדים.

ומה שכותב בענין מצב בריאותו, הנה ידוע פתגם רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע בענין היוקר והחשיבות של גוף האיש הישראלי, וכבר פסק הרמב"ם (הל' דעות רפ"ד) שהיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, אבל בטח יש לסדר העבודה באופן כזה שלא יגע בהבריאות, ואז אדרבה, העבודה משמשת צנור וכלי לחיזוק הבריאות, מלבד המובן בפשטות ועל פי דין תורתנו בענין אכלושי דמחוזא (ב"מ עז, א. ועיין ברא"ש שם), הנה פשוט הוא ברוחניות שפעולות בהרמת קרן ישראל סבא, ובפרט כשתהיו עמלים בזה, ממשיכות נתינת גשמיכם בעתם, וכמבואר בספרי פולין, גשמיכם מל' גשמיות.

בכבוד וברכה.

המחכה לבשורות טובות.