ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תלו

ב"ה, כ"ה שבט, תשי"ד

ברוקלין

שלום וברכה!

זה מזמן שנתקבל מכתבו בו מביע משאלות לבבם לטובה שלו ושל זוגתו תחי' להתברך בזחו"ק וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירם להנ"ל.

והנה ידוע מכתבו של רבינו הזקן אשר סגולה להולדת בנים הוא הענין דאהבה ויראה אשר אהבתו ויראתו ית' נקראים בשם בן ובת ברוחניות וכנדפס מכתב זה בארוכה בסידור מאה שערים בסופו ובמילא צריך הוא לקבוע שיעור לימוד נוסף בתורת החסידות.

מובן שצריך לשמור הוראות הרופאים כיון שלכל דבר צ"ל אחיזה בדרכי הטבע, וכן שזוגתו תחי' תתן איזה פרוטות לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל עש"ק וערב יום טוב וכן יבדקו עוד הפעם את המזוזות והתפילין שלו, כן הי' מהנכון לברר אם בהשידוך שלהם לא נגעו מעין פגיעה בכבוד של בן או בת ישראל.

והשי"ת יצליחו לבשר טוב אשר נפקדה זוגתו תחי' ובטח כהוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר לא תפרסם לקרובי' מזה עד שתכנס לחדש החמישי להריונה, במלת פרסום הכוונה רק באופן הנ"ל אבל מובן שתספר לו וכן להרופא המטפל בזה וכו' והשי"ת יצליחם.

בברכה המחכה לבשו"ט.

ב'תלו

ידוע מכתבו: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתקכ, ובהנסמן בהערות שם.

לא תפרסם: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'קנח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תנב.