ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תלח

ב"ה, כ"ח שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו במכתבו שבדעתו לשלוח את בנו... שי' ללמוד בישיבת תומכי תמימים בברוקלין, דבר נכון הוא כי הרי חינוך הבנים הוא מצות עשה (עיין בהקדמת רבינו הזקן לשער היחוד והאמונה) ובמילא בטח קיומה ימשיך ג"כ תוספת ברכה והמשכת אור ומאור ברוחניות ובמילא גם תוספת בענינים הגשמיים המצטרכים לו ולב"ב שי' בכלל.

והשי"ת יצליחו להפיץ תורה אור ונר מצוה ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות בסביבתו מתוך הרחבת הדעת ופרנסה במנוחה.

בברכה.

ב'תלח

חינוך.. עשה: השוה לעיל אגרת ב'שלה.