ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תמה

ב"ה, אדר"ח אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו (בלי הוראת זמן הכתיבה) אף כי כותב אשר חצי היום למד בישיבה וחצי השני מבזבז על הכנות ולימודי חול, ומובן הכאב והצער על אשר בחור ואברך יודע שמבזבז זמנו ואעפ"כ ממשיך בהנהגה זו בה בשעה שהזמן הוא אבידה שאינה חוזרת ומספר השנים שניתנו לאדם הם מצומצמים כפי הדרוש לו למלאות שליחותו של הקב"ה למשך ימי חייו באריכות ימים ושנים טובות ובאופן טוב ומועיל.

ומהנכון הי' שילמוד בישיבת לוד אשר שם אין הענין דישיבת כרכים שהיא קשה ושם יוכל להמשיך באותה סביבה שהתחיל בהיותו בצרפת ואשר זה ימשיך לו תוספת ברכה והצלחה גם בחייו בתור פרט נוסף על זה שכאו"א יש לו תפקיד לפעול על הסביבה וכיון שהזמן הולך ואובד הנה ההקדם בזה ישובח. והשי"ת יצליחו ויתן בלבו יראת שמים טהורה והצלחה בלימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות וקיום המצות כדבעי.

כבקשתו נשלח לו בחבילה בפ"ע איזה שיחות וקונטרסי' ועד שיסע ללמד בישיבת לוד הנה יבוא בקישור עם הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר עזריאל זליג שי' סלונים בירושלים ויראה לו מכתבי זה ובמילא ימצא בשבילו חברותא או חברים אחדים שיוכל ללמוד עמהם ביחד את הנ"ל וכן שיהי' לו דיבוק חברים טובים.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר