ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תנט

ב"ה, ו' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תורת אמת

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הידיעות אודות סדר יום ההילולא ובטח בינתים נתקבל גם מכתבי האחרון וכן הסקריפס שנכתבו כאן ביום ההילולא ויסדרו התועדות מובן שבנוכחות המשפיע דדא"ח וכן הרמי"ם דנגלה ולאחר הסדר שהצעתי להם במכ' הנ"ל יחלקו הסקריפים. ומובן ג"כ שאותם התלמידים שלא יתועדו הנה הסקריפ שלהם יכנס לקופה הכללית של הישיבה ואחכה לבשו"ט בכל הנ"ל...

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל וחותם בברכת הצלחה מופלגה בהנהלת המוסד הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מנהיג הדור מתוך הרחבת הדעת אמיתית מתאים לפסק תוה"ק ויגבה לבו בדרכי ה' וכדונג ימסו כל ההעלמות וההסתרים וחפץ ד' בידם יצליח.