ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תס

ב"ה, ו' אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זיינער צייט האב איך באקומען דעם בריף אין וועלכען דו שרייבסט וועגען דעם שידוך וואס מען לייגט פאר.

והנה אין דעם ענין פון לתת הצעירה לפני הבכירה איז דא מער נוגע די חתונה בפועל אבער עס איז ניט נוגע אויף אזויפיל דער ריידין פון שידוך אליין (און אפילו די תנאים אויב דאס ווערט געטאן אן פרסום), און בפרט אז ביז דאן קען דאך זיין אז עס ווערט א שינוי אויך בנוגע צו דער עלטערער שוועסטער...

בברכה.