ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תסה

ב"ה, י"ב אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' אד"ר בו כותב שהגיע לעונת השידוכין ועדיין לא נמצאה הצעה מתאימה בשבילו ומצטער מזה.

הנה ידוע מרז"ל שקשה לזווגם כקריעת ים סוף הרי ידוע שבקרי"ס בא לפועל ע"י חוזק הבטחון והאמונה בהשי"ת שבמילא מובן שבדרך כזה צ"ל ג"כ בענין הזיווגים, וככל אשר יתחזק בבטחונו (ומובן אשר ביחד עם זה הרי צריך ג"כ לחפש באופן המתאים) הרי תוקדם ג"כ ההבאה בפועל.

ידוע מאמר הזהר הק' אסתכל באורייתא וברא עלמא הן עולם כפשוטו והן כל פרטי חייו של האדם הנק' עולם קטן, ובמילא עליו להוסיף בלימוד הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות והשי"ת יצליחו.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במענה על שאלתו מאז במה שידוע שבשבת הוא עליית העולמות בחיצוניות ולא בפנימיות, ובר"ה הוא עליית העולמות בפנימיות ולא בחיצוניות (כמבואר בכ"מ בדא"ח ועיין ג"כ אגה"ק סי' י"ד ובקו"א - דף קנ"ז ע"ב - המשך ר"ה תרס"ה ועוד) והוקשה לו איך הוא כשחל ר"ה בשבת.

הנה הענין מבואר ע"פ הידוע דכמה מדריגות יש בפנימיות וחיצוניות יש פנימיות דפנימיות וחיצוניות דחיצוניות וכו' עיין ג"כ אגה"ק סי' כ"ט (ק"ן ע"א): כמה בחינות פנים לפנים וכמה בחי' אחורים לאחוריים לאין קץ כו'. וראה ג"כ בספר דרך מצותיך בסוף מצות לא תבערו אש: ולפיכך אין ניכר מבחוץ לעין הרואה כו' עיי"ש.

ב'תסה

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ד ע' 302 וחלקה שם ע' 377, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הענין מבואר: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתקמ, ובהנסמן בהערות שם.