ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תעא

ב"ה, ט"ו אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ה' ונהניתי ממ"ש אודות לימודו בביהכ"נ שלו ובודאי מתאים לדרישת הזמן משתמש בהזדמנות זו להודיע את השומעים ע"ד הלכות הצריכות לדעתם בחיי היום יומים וכמרז"ל אשר המעשה הוא העיקר.

מ"ש אודות המחיצה בביהכ"נ והסכסוכים שיש אודותה, הי' מהנכון שיקבל העתק מכתב אגודת הרבנים אודות הכרח מחיצה וכן כמדומה לי שיש מכתב כזה מיאנג איזראעל ובמילא יחזק זה את טענותיו בנחיצותה ובשלום, והשי"ת יצליחו בעניני הכלל ובעניניו הפרטים והוא וזוגתו הרבנית תחי' יגדלו את בנם שי' מתוך בריאות הנכונה לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה.

ב'תעא

הלכות הצריכות: ראה גם לעיל אגרת ב'תנו, ובהנסמן בהערות שם.