ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תפב

ב"ה, כ"ג אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

משה ארי'

ליב שי'

שלום וברכה!

נבהלתי לקבלת מכתבו בו כותב ע"ד פטירת אמו ע"ה. ויתן השי"ת אשר מכאן ולהבא לא ידע מכל צער ועגמ"נ ח"ו ואך טוב ימצאהו תכה"י.

בברכה.

נ.ב.

ת"ח על כתבו - אף כי בקיצור - אודות התועדות האחרונה ושגם הוא השתתף בה ובטח ינהג כזה גם על להבא וכל המרבה בפרטים ה"ז משובח.

בטח נתקבל מכתבי להנהלת הישיבה תו"א זה מכבר ויענו עליו.

במענה על שאלתו, הנה כפי מנהגנו, האבל אינו עובר לפני התיבה רק בימים שיש בהם מוסף (שאז גם בתפלת ערבית אינו יורד לפני התיבה) שבמילא מובן שגם בפורים עובר לפני התיבה ובטח ראה מנהגי האבילות והיארצייט שנדפסו בקונטרסים דיו"ד שבט וב' ניסן תש"ח ותש"ט (בקונטרס פ"ח).

ב'תפב

מוה"ר משה ארי' ליב: שפירא. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תקפז, ובהנסמן בהערות שם.