ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תפט

ב"ה, כ"ו אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בירושלים עיה"ק

ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם -בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותבים ע"ד ארגון הקבוצות ושנכנסו לשלב הפעולות. אבל אינם כותבים מה הם פעולות אלו. וממהר הנני במכתבי זה - אף שאינו בתור - בכדי לזרזם בההודעה אודות פעולות ממשיות והעיקר לנצל את ימי הפורים הבע"ל באופן המתאים ובענינים בשדה וכרם חב"ד והשי"ת יצליחם.

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובפ"ש כל המשתתפים ומברכם בהצלחה מופלגה בענינים הכללים ובעניניהם הפרטים.