ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תצו

ב"ה, כ"ט אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק בו כותב אשר מצב הפרנסה אינו כמו שהי' לפני זה כי נגרע מאז.

והנה ידוע מאמר הקב"ה ובחנוני נא בזאת. והוא בענין הצדקה שיהי' עשר בשביל שתתעשר. וידוע ג"כ שבצדקה אמרו לפום גמלא שיחנא. ובמילא מה הפלא אם כשאין נזהרים בענין הצדקה כדבעי שהוא לכה"פ מעשר ומה טוב יותר מזה שעי"ז הנה נגרע מצב הפרנסה. אבל לאידך גיסא מזה גופא נודע שהדבר בידו הוא. שאם יוסיף תומ"י בעניני הצדקה כהנ"ל ועוד יותר הרי בטוח הוא השי"ת למלאות הבטחתו וכנ"ל. אלא שכיון שבכל דבר צ"ל סייעתא דשמיא הרי צריך לקבוע שיעור בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות נוסף על שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים. והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל ויה"ר שיהי' זה בהקדם.

בברכה.