ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תצח

ב"ה, אדר"ח אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר יהושע

שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר ביום כ"ט אדר א' שמרבין בשמחה הוא ערב ר"ח אדר שני שמרבין בשמחה מתחיל באפיית המצות.

הנה יה"ר מהשי"ת שיקוים בו ושמרתם את המצות וכדרשת רז"ל שבמילא תומשך ג"כ הצלחה בגשמיות שתביא פרנסה בהרחבה. וכשם שברוחניות הרי ממשיכים מזה על כל השנה כולה. הרי יהי' זה ג"כ התחלה טובה לפרנסה כדבעי ג"כ על כל השנה כולה.

ומלחם עוני יבוא ללחם פנג. כפשוטו וכפירושו בתורת הדא"ח (עיין זהר ח"א מז, ב. רמו, א. לקו"ת עקב טז, א).

בברכת הצלחה.

ב'תצח

מוה"ר יהושע שי': קארף.