ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תק

ב"ה, ב' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר יהודא ליב שי'

@

מאשר הנני קבלת מכתבו מ 5/3. ולפלא שבמכתבו אינו מזכיר דבר אודות פעולותיו הטובות בהפצת התורה והיהדות בסביבתו אשר בטח עושה בזה מתאים לפסק רז"ל, חזקה שליח עושה שליחותו, וכאו"א מישראל ה"ה שלוחו של אדם העליון שעל הכסא כביכול, וכמבואר בלקו"ת ריש פ' ויקרא.

מובן אשר במילוי שליחות זו ישנם כמה מניעות ועכובים מגדרו של העולם וחלקו הפרטי של כאו"א. אבל הרי זוהי עצה היעוצה מרז"ל בזה אשר שמחה פורץ גדר, שמחה של מצוה, הן במצות ממש והן בההוראה הכללית שהוא כלל גדול בתורה דבכל דרכיך דעהו ואשר עכ"ז חל מ"ש הרמב"ם בסוף הל' לולב בענין השמחה. ומסוגלים לענין זה בפרט ימים אלו ימי אדר דמרבין בשמחה ובפרט בשנה מעוברת שמחמירים (כפסק השו"ע סי' תקס"ח סעיף ז') להרבות בשמחה הן באד"ר והן באדר ב'.

בפ"ש בנו שי' ובברכה.

נ.ב.

בחבילה בפ"ע נשלח לו התניא שהו"ל זה לא כבר בפעם הראשונה בארצוה"ב.

ב'תק

מוה"ר יהודא ליב: מערקין.