ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקד

ב"ה, ז' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יוסף שי'

שו"ב

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' אדר שני... ולפלא שאינו מזכיר ע"ד הידיעה שהגיע אלי שנבחר ליו"ר אגודת ישראל בסינסינעטי. ואם אמת הדבר הרי בטח עי"ז נתגדלה אפשריותו לפעול במחנו הט' בעניני תורה ומצות בכלל ובעניני תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' בפרט. ואף כי האופנים משתנים ממקום למקום אבל בכל מקום ומקום ישנם אופנים מתאימים אשר על ידם תחדור תורת החסידות וכו' אל המקום ולדרים עליו. ומובטח רבינו הזקן שפי' בענין צדקה תרומם גוי, שזה מרומם את כל המדריגות שבנפש כמבואר בתורה אור בתחלתו. ואף כי שם מדובר בענין צדקה גשמית ה"ז בנין אב גם לצדקה רוחנית ובמילא ממשיך זה ג"כ תוספת ברכה והצלחה בנוגע לחנוך הבנים.

הפ"נ המוסגר במכתבו אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה.

ב'תקד

מוה"ר יוסף: גולדשטיין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'לו, ובהנסמן בהערות שם.