ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקז

ב"ה, ז' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ח"ו שמי שהוא מסתפק במה שכבר נרכש ע"י שדה החנוך, ובפרט ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר בענינים הקשורים בתורה ומצותי' כל הישג בזה שיהי' אפילו היותר גדול צריך לעורר תאבון מוגדל לפעול יותר ויותר. ובק"ו, ומה אם בהשתדלות קלה פעלו כ"כ, עאכו"כ אם היו משתדלים כדבעי.

ולאידך גיסא הישג אפילו היותר קטן צריך להוסיף אומץ בהמשך העבודה. וג"כ בק"ו, ומה כשעושים בפניות בכ"ז התגברו על ההעלמות וההסתרים שמקורם בחטא העגל [ו]האיר קו אור, הרי עאכו"כ שסייעתא דשמיא בטוחה והבא לטהר באמת מסייעין אותו וכו'...

בברכה לבריאות הנכונה ולהצלחה בחינוך בני ובנות ישראל ביראת שמים ובלימוד תוה"ק.

ב'תקז

ובק"ו: ראה גם לעיל אגרת ב'שט.