ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקיד

ב"ה, י"א אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... והנה זה כמה כתבתי שהצלחת אנ"ש... תלוי בזה שיסכימו להאמת שאין הם קאנקורענטין אלא מסייעים איש לרעהו. אבל כל מה שאין זה ניכר בפועל ובמעשה הרי מקלקלים הצנורות וההשפעות, וע"פ מאמר הצ"צ א. ב. אחדות ברכה כו'...

בברכה.

ב'תקיד

מאמר הצ"צ: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א'תתקעא, ובהנסמן בהערות שם.