ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקכג

ב"ה, י"ג אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בנוגע לענינו הפרטי, הנה כמדומה שכבר כתבתי לו מאז במרז"ל נחות דרגא ונסוב איתתא, וכנראה שעדיין לא הגיעו הדברים, וכהפירוש בלקו"ת ר"פ שמיני, הגיעו - אנגערירט. וע"ד הצחות י"ל שכיון שאמרו ע"ז קשה זווגם כקרי"ס, הנה באיזה אופן נקרע הים דוקא ע"י קפיצת איש יהודי לתוך הים בלי חשבונות יתירים, ורק שידע שזהו רצון הקב"ה, ונטית המטה ע"י משה רבנו.

כבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לענין הנ"ל, אבל ידוע ג"כ מרז"ל שלפתיחת פתח כפתחו של אולם צריך עכ"פ לעשות נקב כחודו של מחט.

בברכה לפורים שמח עד דלא ידע וביין דוקא אשר בתורתנו שהיא חיינו זהו חלק הנסתר, וכמרומז ג"כ במרז"ל נכנס יין יצא סוד, ומבואר בזהר ובתורת החסידות בכמה מקומות.

בברכה שיבשר טוב בכל הנ"ל בהקדם.