ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקכד

ב"ה, י"ג אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יעקב אליעזר שי'

שלום וברכה!

והנה בהנוגע לשאלתו אם לצרף קטן למנין, הנה הוא מילתא דתמי' ביותר בין אנ"ש, וכיון שנמצא הוא וכן אנ"ש שי' במדינה כזו שצריך לפרסם גם שם הנהגות נשיאנו רבותנו הק' והחסידים שלהם במילא יש לדייק בזה יותר, ולכן לדעתי אין לעשות את הנ"ל, ובודאי כשישתדלו הרי ברוב הפעמים ימצאו מנין בני י"ג שנה.

נתקבלה הידיעה שקנו בנין להישיבה במרכז העיר, ובודאי משתדלים גם בהנוגע לפועל היינו שיוכלו להעביר לשם בהקדם את הישיבה וכאו"א משתדל בזה ככל יכולתו... והשי"ת ינחהו בדרך הטובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל ולפורים שמח.

ב'תקכד

מו"ה יעקב אליעזר: הרצוג, מלבורן.

שקנו בנין להישיבה: ראה גם לעיל אגרת ב'שי, ובהנסמן בהערות שם.