ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקל

ב"ה, י"ז אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה! מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א אדר ראשון, בו כותב אודות חבירו...

ובטח יודיע גם כן שם אמו, כמבואר בזהר הק' ומרומז גם בש"ס שבעניני בריאות הן בגשמיות והן ברוחניות צריך להזכיר בשם האם (עיין זהר ח"א פד, א. שבת סו, ב. פנים יפות ס"פ בהעלותך. דברי תורה מהד"ת ס"ה). וע"פ מרז"ל אשר התורה נתנה רשות לרופא לרפאות ואין סומכין על הנס, הרי צריך הי' לשאול חוות דעת רופא במקצוע זה ולמלאות אחרי הוראותיו.

ומובן שצריך לבדוק התפילין שלו וכן המזוזות בחדר שישן בו ולהשתדל להסיח את דעתו ממחשבות אודות עצמו ולשמחו באופן המתאים.

והשי"ת יזכהו לבשר טוב בהנ"ל וכן אשר ממלאים הם דרישת תורתנו הק' ומודגשת היא ביותר ע"י רבנו הבעל שם טוב זי"ע ועל כל ישראל אשר עבודת השי"ת צריכה להיות בשמחה דוקא וכמ"ש עבדו את ה' בשמחה, והוא ג"כ פסק הלכה למעשה ברמב"ם סוף הלכות לולב. וכיון שבהלכות דיעות וכן בטור ושו"ע או"ח סי' רל"א נפסק שכלל גדול בחיי האדם הוא עבודת השי"ת בכל דרכיך, הרי מובן שפסק הדין [הנ]"ל לעבוד את ה' בשמחה חל גם כן על זה.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים, המחכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.