ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקלא

ב"ה, י"ז אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א אדר שני, בו כותב שהוא... ומבקש להתפלל עליו ועל זוגתו שיחיו למילוי משאלות לבבם לטובה לזרעא חייא וקיימא.

הנה כבקשתו כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירם להנ"ל.

ובודאי למותר לעוררו על מרז"ל הידוע, שמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, ושאין דבר אחד בעולם לבטלה. וכיון שבהשגחה פרטית משרתו היא משרה צבורית הקשורה במדת השפעה מסויימת בעירו, הרי צריך הוא לנצל אותה בכל יכולתו וכחותיו לקרב לבם של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים, אשר לפעמים מפני כמה סיבות שוכחים שבנים הם לאלקים. והשתדלותו להחזיר האבדה ולקרב הרחוקים והנדחים, אשר בודאי כשעושים בזה באמת ובמרץ המתאים, ההצלחה בזה בטוחה, הרי מדה כנגד מדה יש להיות בתקוה חזקה שיתן להם השי"ת, עצם הטוב, נחת בזחו"ק ולגדלם גם הם לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ידועה גם כן הוראת תורתנו הק' שלכל ענין צריך להיות ג"כ אחיזה בדרכי הטבע, ולכן עליהם לפנות לרופא מומחה במקצוע זה ולשאול לחוות דעתו מה עליהם לעשות בדרכי הטבע להנ"ל.

מהנכון הוא שהי' לבדוק את המזוזות בדירתם וכן התפילין שלו שיהיו כשרים, ושביום שני וחמישי בשבוע בבקר יתנו איזה פרוטות לצדקה הקשורה בחינוך על יסודי התורה והמצוה, וכן תעשה זוגתו תחי' גם לפני הדלקת הנרות בכל ערב שבת ויום טוב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.