ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקמא

ב"ה, כ"א אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מאדר"ח וז' אדר שני עם המצורפים אליהם. כן נתקבלה חביל[ת] הספרים ששלח בט"ז שבט. ות"ח ת"ח על העבר ובקשה על להבא.

כבר כתבתי להרה"ג הרה"ח כו' מוהרבא"ג שי', אשר לפלא הדבר שמקמצים כ"כ בכתיבה... והנה אין צועקין על העבר, ובאתי לעוררו שמהענינים הנחוצים לו כעת כאן, גם מהעבר - בטח ימלא בהזדמנות הבאה מבלי לסמוך על כתיבת אחר, ואפי' על מסירה בע"פ. ובפרט בהנוגע לביקורו של מר קול שי' ואח"כ של הרב גולד שי' - שבטח נחוץ לדעת פרטים עד"ז גם כאן, כיון שמזמן לזמן באים בקישור עם המשרדים השונים דארצוה"ב שהם שייכים להנ"ל.

ת"ח על הבשו"ט שכל הב"ב שיחיו בבריאות הנכונה, כן יוסיף לבשר טוב תכה"י.

כמו בכל שנה אעורר גם עתה, אשר כיון שכמה מהתלמידים ותלמידות נוסעים לבתיהם לימי הפסח, נחוץ לתת להם צידה (רוחנית) לדרכם זו - הן בנוגע להם בעצמם, מען זאל ניט ארומגיין ליידיג, והעיקר לעשותם צנורות להמשיך על ידם בהמקומות שיבואו רעיונות היהדות בכלל ורעיונות החסידות הדרכותי' ועניני' בפרט. ונוסף על הנחיצות בזה בשביל הרבים, ה"ז ג"כ צנור ואופן להחדיר בהתלמידים גופא חשק לדעת את הנ"ל בעומק יותר. וכמבואר בכ"מ בדא"ח אשר בשביל להשפיע לאחר צריך לדעת הענין בהבנה יותר עמוקה.

בודאי ניצלו ימי הפורים באופן המתאים, ויודיע עד"ז.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ופ"ש כל המשתתפים בזה,

מ. שניאורסאהן

ב'תקמא

מוה"ר שלמה שי': מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'רעג, ובהנסמן בהערות שם.

כמו בכל שנה: ראה גם לעיל ח"ז אגרות ב'רד-ה. ב'רלג. לקמן ב'תקעג.