ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקמב

ב"ה, כ"א אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נדבר בהתועדות דפורים שתא זו, אשר כשאין מנצלים הכחות שנתן השי"ת לאדם במילואם וכן הכחות שניתנו לו בירושת אבות, הרי כל האבות באים בקובלנא על אשר מבטלים כחותיהם מבלי להשתמש בהם לתכליתם, נוסף על העיקר שאין ממלאים הכוונה העליונה שבודאי ניתנו האפשריות והכחות על מנת להשתמש בהם בכל סניפיהם, ולא שיהיו בבחי' שינה, והאריכות בזה אך למותר.

והשי"ת יזכה את כת"ר שבקרוב ממש יודיע מהטבת בריאות זוגתו תחי' ובריאות עצמו וכן בהנוגע לבניו וכל יו"ח שי'.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.