ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקנח

ב"ה, א' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובהנוגע לשאלתו אודות שאינו מוצא סיפוק ואינו רואה מקום לגדולות בשבילו באה"ק ת"ו עתה וגם בעתיד ובמילא שוב הועמדה השאלה ע"ד העתקה משם.

הנה לדעתי אדרבה כפי שרואה אני המצב באה"ק ת"ו בהנוגע לעבודת חב"ד וכן לאחר הדבור עם מר שז"ר שי' כאן, הנה אדרבה יש מקום להתפתחות גדולה ביותר, וכמו תמיד שמדין ומואב במחלוקת יש לבנ"י להשתמש בזה לחזק מעמדם ומצבם, וה"ה בדקות בבנ"י גופא. ובלבד שיעמדו על המשמר לנצל כל הזדמנות כגון זו בדרכי נועם ובדרכי שלום.

ומובן שהנ"ל הוא בנוגע לשדה החינוך עסקנות צבורית וכו' וכו', וכפי שרואה אני מעת הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הנה קשורה התעסקות בזה בתוספת ברכה והצלחה בהמצטרך להמתעסקים הם ביתם וב"ב הן בגשמיות והן ברוחניות.

כל הנ"ל לו גם הי' השערה להסתדרות בחו"ל מזהירה ביותר וביותר, ואצ"ל בזמן זה ובעתיד הקרוב שאדרבה ההשערה בזה בדרכי הטבע הולכת ופוחתת.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת ופרנסה לו ולכל ב"ב שיחיו ולחוג את חג המ[צ]ות בכשרות ובשמחה אמיתית. המחכה לבשו"ט.

ב'תקנח

ראה גם לקמן אגרת ב'תקעה.