ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקסו

ב"ה, ב' ניסן, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

להתלמידים אברהם שי' האלצמאן, יצחק

נתן שי' אדרעס,

לייב חיים שי' טוירק, מרדכי צבי שי'

בערקאוויץ, צבי שי'

שיינער, שמחה ירחמיאל שי' צירקינד, צבי

סאקס,

תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש

בפיטסבורג

שלום וברכה!

נהניתי לקבל ידיעות מההנהלה שהצטיינתם בלימודיכם בשקידה ובהתמדה ובהנהגה טובה, ובטח תוסיפו כח ועוז בלימודיכם ובשיפור ההנהגה ומידות טובות, כי מעלין בקדש, ותשמשו מופת לחבריכם שי'.

וידוע פתגם כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, שהיום הוא ההילולא שלו, אשר תלמידי תומכי תמימים הם נרות להאיר, ובפרט בימינו אלה אשר החשך יכסה ארץ, שאחריות גדולה ויתרה מוטלת על כל אחד ואחד מתלמידי ישיבות תומכי-תמימים להאיר את כל סביבתם שלכל בני ישראל יהי' אור במושבותם.

בברכת הצלחה בלימודיכם ביראת שמים, וחג פסח כשר ושמח.