ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקסח

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' אדר שני, הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו למילוי משאלות לבבו לטובה וביחוד להסתדרות טובה בשידוך המתאים לפניו.

ומה שכותב שהשתדל להיטיב מעשיו וזיווג שני ה"ה לפי מעשיו כפסק רז"ל ובכל זה עדיין לא מצא, הנה אין אתנו יודע עד מה להגביל את השי"ת המזווג זיווגים שיהי' בדוקא לזמן פלוני ולא יאוחר, ובפרט שהוא בעצמו כותב במכתבו הטבת המעשים אפשרי בה תוספת ותוספת, ובכל אופן צריך להיות חזק בהבטחון בהשי"ת המפליא לעשות וביחד עם זה להוסיף בענינים של תורה ומצות שאז אף אם מאיזה סיבה מתמהמה קיום המבוקש בודאי גם ע"ז יש סיבה וטעם.

ומובן מעצמו שכיון שכותב במכתבו שעדיין לא היתה מחילה גמורה מהמגורשת שלו, הרי צריך להשתדל בזה בכל אופנים המתאימים שיבוא לפועל, והשי"ת יצליחו ויבשר טוב בכל הנ"ל הן בהענינים הרוחנים והן בהענינים דרוחניות שבגשמיות.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.