ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקפו

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במ"ש אודות התספורת של בנו הנ"ל, שיום הולדתו חל בשביעי של פסח, הנה אף שע"פ מ"ש באחרונים יש למצוא היתר לעשות התספורת בימי הספירה, במכש"כ מחוה"מ (עיין שערי תשובה סי' תקל"א) בכל זה כיון שלא ראיתי נוהגין כן, ובפרט הידוע במנהג ישראל לעשות תספורת בל"ג בעומר הנה, לדעתי, יעשה זה ביום הנ"ל ואם אפשר במירון. והוא וזוגתו יחיו יגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

במ"ש אודות עסקנות צבורית... הנה מסכים הנני למה שכותב שהלב כואב לראות את העדר הפעולות כדבעי בכלל וגדול הכאב עוד יותר כשמעריכים את העדר הנ"ל לגבי האפשרות הכי גדולות שנראים בזמן האחרון ורואים שבכל פעולה קטנה נראית הצלחה מופלגה ובכ"ז הנה מפאת ענינים של מה בכך אין מנצלים את ההזדמנות, ואין רצוני להאריך כלל בהיפך השכר הקשור בזה ולא להענין דשכר מצוה מצוה ל' צוותא וחיבור וכאשר מלמעלה שלאגט מען זיך אן ולמטה אין לוקחים הניתן להם אפילו בדרך הלעטה מבלי כל סיבה שכלית, אבל כל אותן הטעמים והנמוקים שכותב במכתבו לא אלי הי' צריך לכותבם אלא להכותב לעצמו ואח"כ גם לחבריו... וכידוע פסק המשנה דע [מה] למעלה ממך, אשר ממך ובך הדבר תלוי בכל הענינים דלמעלה ועאכו"כ בכל הענינים דלמטה והאריכות בזה אך למותר.

ובימי הסגולה הימים דחדש ניסן חדש הגאולה מהמצרים והגבלות הנה יה"ר שגם כל אחד... יצא לחירות ממצרים וגבולים עכ"פ מאלה ששרשם בהצד דלעו"ז שאז יצא ג"כ סו"ס מהמצרים והגבלות דקדושה.

כבקשתו אזכיר את בתו וזוגתו שיחיו בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

ב'תקפו

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 349, והושלמה ע"פ העתקה.

יש למצוא היתר: ראה גם לעיל אגרת ב'תקלט.