ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקפז

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אדר שני, הנה נבהלתי להשאלה שבו אודות השיעור ברבים הנלמד על ידם בעין כרם הסמוך לירושת"ו, ושואל אם להמשיך בזה כי אף שהשומעים שבעים רצון מאד הרי הענין לוקח כמעט חצי יום פעמיים בשבוע. ותמיהתי היא, כי הרי אחרי שמבואר בכ"מ בדרז"ל ובפרט בתורת החסידות, ובעיקר בפתגם הבעש"ט אשר הנשמה יורדת למטה לע' או פ' שנים בכדי לעשות טובה לאיש ישראל אחד פעם אחת בגשמיות או ברוחניות, עדיין בספק הם עומדים - אם כדאי הטרחה של חצי יום פעמיים בשבוע כדי לזכות כמה מישראל, עשיריות יהודים, לקרבם לתורה ולמצות וליר"ש. ובודאי ימשיכו בזה גם על להבא, ואדרבא, כפסק רז"ל דמעלין בקודש.

ובודאי בהשיעורים מדגישים ההלכות והענינים הנוגעים בחיי היום יומים כי הרי המעשה הוא העיקר, אלא שבכדי שיהי' המעשה כדבעי, הרי זהו ע"י תלמוד שקדם להמעשה. והדגשה מיוחדת ביר"ש ואהבת ישראל, וכמו שמבואר בתורת החסידות ובאים לפועל ע"י הדרכותי' והנהגותי'. ובודאי ישתדלו ג"כ בהנ"ל כדבעי וגדול זכות התעסקותם בהנ"ל להמשיך בריאות הנכונה לו לזוגתו ולכל ב"ב שיחיו.

כבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

ב'תקפז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 446, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

בפתגם הבעש"ט: ראה גם לעיל אגרת ב'ערה, ובהנסמן בהערות שם.

ההלכות והענינים הנוגעים: ראה גם לעיל אגרת ב'תנו, ובהנסמן בהערות שם.