ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקצ

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ"ז אד"ש, ותוכנו שאף שקיבל מענה שלי להשאר בישיבה, בכל זה יצא ממנה אף שהי' מהאברכים המצטיינים ועתה רואה שהיציאה באה מפני רוח שטות.

כן כותב שהולך בלי חתימת זקן ופיאות קטנים ומבקש עצה וברכה.

הנה ע"פ הנ"ל אינו מובן מהי בקשתו כיון שעשה הכל על דעת עצמו והרי ידוע שבענינים כמו אלו פסקו רז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין והרי הדבר בידו הוא שאם ירצה באמת במה שכותב להיות חב"די אין לך דבר העומד בפני הרצון. והדרך לזה הוא לימוד התורה במסירה ונתינה בלי חשבונות יתירים ולבקש תכלית על כל צעד ודוקא תכלית כזה שגם היצה"ר יסכים עליו, וקיום מצות בהידור, ולכל לראש לקיים מ"ש בשו"ע בתחלתו בטור ושו"ע אורח חיים שלא ליבוש מפני המלעיגים שזה נותן אפשריות לקיום התורה ומצות. וכבר ידוע שלכל לראש צ"ל הענין דקבלת עול ומסירת נפש בכח (עיין תניא סוף פרק כ"ה ופרק מ"א בלשון הזהר פ' בהר עיי"ש) וכבר מובטחים במרז"ל הנ"ל אשר אם רק יגעת אזי ומצאת.

נהניתי מה שכותב שלומד חסידות איזה פעמים בשבוע ובודאי משתדל להמשיכו בפעולות במחשבה דבור ומעשה של חיי היום יומים והשי"ת יצליחו.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר