ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקצב

ב"ה, י"ג ניסן, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

הנכבד והנעלה אי"א בעל מדות משכיל על

דבר טוב וכו'

מו"ה ישראל שי' המכונה דר. אפרת

שלום וברכה!

נעם לי להכיר את מע"כ פא"פ בהזדמנות התועדות פורים, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כאשר שני יהודים נפגשים הנה צריכה לצאת ותצא מפגישה זו תועלת גם לשלישי, נוסף על התועלת לשניהם.

הוגד לי אשר כ' מרצ[ה] במקצועות הספרות והפילוסופיא ובפרט על שיטתו של רשב"ג במקור חיים. ובטח ידוע לכ' אשר כמה נקודות משותפות יש בתורת חסידות חב"ד ושיטת הרשב"ג, ואין ספק אשר כל מי שיש לו ידיעה הגונה בחסידות חב"ד יוכל יותר טוב לרדת לסוף דעתו של הרשב"ג במקור חיים. למותר לומר אשר אין לדון מהנ"ל למעט המקוריות של חסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט, שהרי כמה נקודות משותפות בכל חלקי תורתנו הק'. ואף שכמה נסיונות נעשו לפרש שיטת רשב"ג בתור שיטה "בינלאומית" שאינה קשורה בתורת ישראל דוקא, הנה לא כן הוא, כי שיטתו לא רק שיסודה בתורת ישראל ובקבלה הקדומה, אלא שהן הן המהוות חלק אינטגרלי בשיטתו.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח, וחירות אמתית, חירות מדאגות בגשמיות ומדאגות ברוחניות - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ובימיו ובימינו יקויים היעוד המקווה כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת החג.

ב'תקצב

וכפתגם: ראה גם לעיל אגרת ב'תלב.

רשב"ג: ר' שלמה ו' גבירול.