ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקצג

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יעקב יוסף שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ההילולא ב' ניסן. הנה בהנוגע לבתו... שמעתי שנמצא בלונדון עצמה או בגעטסייד בית ספר לנערות יר"ש כדבעי, ובודאי על אתר יכול לברר בזה אל נכון, ואם כן הוא - אזי כדאי שתכנס לשם, ובטח במשך הזמן, הנה נוסף על הידיעות וההשתלמות שיתוספו לה, תוכל להשפיע גם על סביבתה שם.

בהנוגע לפרנסתו בגשמיות, הנה בטח יעזור השי"ת. ואם בכלל אמרז"ל שאין להתפעל ממיצר ודוחק זמני, ועאכו"כ אשר אנשי מדינתנו דלפנים שראו נסים בגלוי, וראו ג"כ אשר שקר הכסף והבל הנכסים גשמים וכו' - שאין להתפעל מזה כלל, ואף שמובן שהמיצר והדוחק מבלבלים ומפריעים מכמה שענינים ובעיקר גם מעבודת השי"ת, הרי יש להתפלל ע"ז ביחוד. וכאשר מן המיצר קראתי י' - אזי ענני במרחב י-ה, מתחלה מרחב ברוחניות, שמתמעטים הבלבולים המצרים הגשמים, ואח"כ נעשה מרחב בגשמיות. ומסוגלים להנ"ל ימי הפסח, שנקרא חג דיציאת מצרים, יציאה ממצרים וגבולים דלעו"ז, ואפילו ממצרים וגבולים דקדושה, כמבואר בדא"ח בכ"מ.

מש"כ אודות התעסקותו בשדה החינוך הכשר "אז מען גייט ארום א גאנצען טאג און מען קומט כמעט מיט גארניט". הנה תמוה עד כמה פתגמי נשיאנו הק' הנה גם היודעים אותם ומתבוננים בהם - הרי סו"ס מיינען זיי אז דאס מיינט מען א אנדערן ניט עם. והרי בטח יודע המובא כמה פעמים פתגם הבעש"ט אשר נשמה יורדת למטה בגוף לשבעים או לשמונים שנה והכל בשביל לעשות ליהודי טובה אחת פעם אחת ברוחניות או בגשמיות ואם שכינתא מורידה, זיין חלק אלוקה ממעל ממש אויף מאטערן זיך - כפתגם הרשב"ץ - אין א זאק פון פלייש מיט ביינער זיבעציק אכציק יאר בשביל פעולה או טובה אחת עאכו"כ שכאו"א מאתנו צריך להיות שמח בחלקו כאשר השי"ת מזכהו ומצליחו לעשות פעולות כאלו כמה וכמה פעמים ביום ובשבוע אחד ומבואר זה ג"כ במכתבי הכללי לי"ט כסלו שנה זו.

וכיון שעוד אחדים מאנ"ש מסופקים בהנ"ל מטובו לפרסם תוכן שרותי אלה וישמש מענה גם להם.

כבקשתו כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכיר את כל אלה אשר כותב אודותם להמצטרך לכאו"א והשי"ת יזכהו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכת חג הפסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן

ב'תקצג

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 292 וחלקה שם ע' 356, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר יעקב יוסף שי': אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'יט. לעיל ב'תכא.

פתגם הבעש"ט: ראה גם לעיל אגרת ב'ערה, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבי הכללי: לעיל ב'רצב.