ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרב

ב"ה, י"ט ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מד' ניסן וכן הקודמים לו, בו כותב אודות השתדלותו בקירוב לבן של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים. הן הבנים והן הבנות, שבכמה פרטים הן עיקר היותר גדול וכדרז"ל עה"פ כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, ובודאי גם להבא ימשיך בזה שאז מובטחים רז"ל בקיום פסק דינם שכל הבא לטהר מסייעין אותו ובפרט אם מקיימים הדין אשר מעלין בקדש ומוסיפין.

ואחרון אחרון חביב לידיעתו אשר בא בקשורי התנאים עם ב"ג תחי' (ועיין שו"ת צ"צ חאה"ע סוסי"א סק"ז שידע מס' א). ויה"ר מהשי"ת שיהיו למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות שאז הוא בית מאושר בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת מזל טוב וברכת החג.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום.

נ.ב.

לע"ע אין ידועים לי ספרי חסידות או מאמרי חסידות בצרפתית.