ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תרג

ב"ה, י"ט ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת בנות ירושלים בעיה"ק ירושת"ו ע"י

משיח צדקנו, אמן

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מט' ניסן, הנה נעם לי לקרות במכתבם אשר תקותם שיתוספו ספסלי[ם] במוסדות החינוך שלהם ויה"ר מהשי"ת שיצליחו בחינוך בנות ישראל בדרך ישראל סבא אשר נקראים הם בתוה"ק בשם עקרת הבית בית ישראל להיות בית כל אחת מהן מקדש לשכינתו ית' וכמבואר בארוכה במכתבי הכללי וידוע פסק רז"ל הבא לטהר מסייעין אותו ובפרט כשמעלין בקדש.

בברכת הצלחה ובברכת החג.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום.