ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תריג

ב"ה, כ"ה ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא' חוהמ"פ ובו פ"נ בהנוגע למצב בריאותו, הנה כבקשתו אזכירו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לרפו"ק.

ובודאי למותר לעוררו על ההכרח בהתחזקות במדת האמונה והבטחון בכל עת ובפרט בימים אלו שזה עתה נסענו מימי חג המצות מיכלא ד[מ]הימנותא ומיכלא דאסוותא והולכים לחג מתן תורתנו שחבקוק העמידן על אחת היינו האמונה.

וכבר ידוע היסוד שפרסם הבעש"ט אשר כל ענין ומאורע בעולם הוא בהשגחה פרטית, ובפרט בהנוגע לאיש הישראלי, ובפרטי פרטית למי שיש לו משרה הנותנת השפעה לבעלי' על חוג מסויים שבמכש"כ מריש גרגותא דמשמיא קא ממני לי', וכיון שהוא ית' הוא עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב הרי אין מקום כלל וכלל למחשבות שאינן רצויות וכו'.

מובן שלא באתי בזה לאמר מוסר ח"ו ואיני אלא כלומד סוגיא ביסודי האמונה שאפילו בלימוד ענינים הפשוטים שבתורה הוא ג"כ ענין של תלמוד תורה, ואקוה לבשו"ט ממנו בהקדם ושמוסיף אומץ בתורה ועבודה ובפרט במקצוע שלו היינו השפעה ברוח ישראל סבא על סביבתו הקרובה וגם הרחוקה, והשי"ת יצליחו.

המחכה לבשו"ט.